2n BATX.

DATES CONTROLS

CONTROLS
DATA
Unitats 1 i 2
14 - 10 - 2013
Unitat 3
21-11-2013
Unitat 4

Unitat 5

Unitat 6

Unitats 7 i 8

Unitat 9

Unitats 10, 11, 12

 

CONTINGUTS CURRICULARSUnitat 1:    Principis de màquines

Realitzar càlculs de potències, treball, rendiment relacionats a les màquines en general.

Utilitzar les normes vigents sobre normalització i sistemes d’unitats.

Treballar els canvis d’unitats.


Unitat 2:    Màquines tèrmiques

Analitzar, relacionar i emprar les dades procedents de les especificacions tècniques de materials
i maquinària.

Fer càlculs de paràmetres tecnològics mecànics. Motors de 4t i 2t.

Descriure el funcionament i corba característica d’un motor tèrmic. I aprendre el principi de funcionament.

Descriure el funcionament de les màquines frigorífiques i bombes de calor.


Unitat 3:    Oleohidràulica

Conèixer les diferències entre pneumàtica i hidràulica

Conèixer els circuits oleohidràulics principals.

Realitzar càlculs senzills de circuits oleohidràulics: potència, cabal, pressió, volum...

Conèixer el funcionament de circuits d’aplicació bàsica.


Unitat 4:    Electromagnetisme i corrent altern

Descriure, calcular exercicis d’electromagnetisme.

Aplicacions industrials del fenòmen electromagnètic.


Unitat 5:    Màquines elèctriques

Fer càlculs de paràmetres tecnològics de màquines elèctrics.

Descriure el funcionament de les màquines elèctriques més usuals: de CC i CA,
dinamo, alternador, motor pas a pas, transformador.


 Unitat 6:    Circuits industrials. Electropneumàtica

Aprendre el funcionament de circuits electropneumàtics senzills, amb la seva simbologia.

Elaborar i realitzar simulacions de circuits amb els software corresponent..

Reconèixer i descriure les aplicacions bàsiques dels automatismes pneumàtics.


Unitat 7:    Sistemes digitals

Conèixer els diferents sistemes de numeració i codificació.

Realitzar operacions bàsiques amb el codi binari.

Algebra de boole.

Les portes lògiques. Representació de circuits lògics.

Simplificació de funcions fins a quatre variables.

Implementació de circuits lògics donada una aplicació real.


Unitat 8:    Sistemes automàtics de control

Reconèixer i descriure les aplicacions bàsiques dels automatismes.

Interpretar esquemes d'automatismes i la seva representació simbòlica.


Unitat 9:    Metrologia i fabricació

Comprendre el concepte de tolerància i realitzar operacions bàsiques.

Utilitzar les normes vigents sobre normalització i sistemes d’unitats.

Mesurar, amb els instruments adequats, paràmetres mecànics i elèctrics bàsics.

Relacionar i avaluar els conceptes d'acabat, mesures, toleràncies i errors.


Unitat 10: Indústria metal·lúrgia. Soldadura

Identificar i  conèixer els principals sistemes de soldadura.

Descriure els procediments bàsics de fabricació mecànica.


Unitat 11: Indústries química i tèxtil. Els residus industrials

Descriure el procés industrial tèxtil.

Descriure l'impacte ambiental de les activitats industrials estudiades i les corresponents formes
de prevenció.


Unitat 12: Elements d’organització industrial.

Relacionar els conceptes de cultura tecnològica estudiats amb les aplicacions en els camps
industrials.

Descriure els elements bàsics i mètodes d'organització industrial.

Identificar i prescriure mesures d’estalvi energètic.

Descriure un procés productiu en funció de la fabric

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada